Algemene Voorwaarden: Almere Marktonderzoek Advies. Gebruikte basis van de Markt Onderzoek
Associatie (MOA) goedgekeurd door de ledenraad op 17 mei 2010. De Algemene Voorwaarden zijn op 2 mei
2016 voor het laatst gecheckt op actualiteit en sluiten nog steeds aan bij de op dit moment geldende wet- en
regelgeving door de MOA.

1. Algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte en/of opdracht en/of
overeenkomst ter zake te verrichten marktonderzoek in de ruimste zin des woords, hierna aan te duiden als
“Opdracht”, tussen het bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MarktOnderzoekAssociatie.nl
aangesloten marktonderzoek- en/of selectiebureau, hierna te noemen:
“Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies”, en de (potentiële) opdrachtgever, hierna te noemen:
“Opdrachtgever”.
1.2
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts
voor de Opdracht waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard. De eventuele algemene
voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij de (gedeeltelijke) toepasselijkheid daarvan
naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen.
1.3
Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of
anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen
in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet
afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling
volgt.
1.4
Iedere Opdracht vindt plaats met inachtneming van de Gedragscode voor marktonderzoek en Statistiek.
Opdrachten zullen nimmer in strijd zijn met dwingend voorgeschreven bepalingen van de internationale
ICC/ESOMAR gedragscode.

2. Onderzoeksbriefing
2.1
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen van de
doelstellingen van Opdrachtgever met de Opdracht.
2.2
Onderzoeksvoorstellen van Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies zijn gebaseerd op de informatie
die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële
informatie voor de
opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij gerechtigd
is alle aan Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies verstrekte gegevens, waaronder adresmateriaal,
voor marktonderzoek aan te doen wenden.
2.3
Alle informatie die in het kader van het onderzoek, hieronder begrepen de informatie tijdens de
onderzoeksbriefing, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies wordt
verstrekt, is strikt vertrouwelijk en Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies is verplicht tot
Pagina 2 van 6
geheimhouding daarvan. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook indien Opdrachtnemer: Almere
Marktonderzoek Advies informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen en de Opdracht niet aan
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies wordt gegeven.

3. Onderzoeksvoorstellen en offertes
3.1
Alle onderzoeksvoorstellen en offertes van Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies zijn vrijblijvend.
Een Opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek
Advies, na het bereikt zijn van overeenstemming over het onderzoeksvoorstel, de Opdracht schriftelijk heeft
bevestigd, dan wel met medeweten van Opdrachtgever met de uitvoering van het onderzoek is begonnen.
3.2
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies kan voor het doen van een onderzoeksvoorstel kosten in
rekening brengen, mits dit van tevoren met Opdrachtgever is overeengekomen.
3.3
Door Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies aangeboden tarieven en kosten kunnen gedurende
vier maanden na het aanbod niet worden verhoogd, tenzij de uitvoering van het onderzoek door toedoen
van Opdrachtgever niet kan plaatsvinden binnen de in het onderzoeksvoorstel vermelde periode of
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies zich het recht van verhoging heeft voorbehouden. De in
offertes vermelde bedragen zijn altijd exclusief omzetbelasting.

4. Aansprakelijkheid
4.1
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies zal de Opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
4.2
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de
uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer:
Almere Marktonderzoek Advies van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop daarbij vertrouwd mag
worden. De aansprakelijkheid voor de schade uit dien hoofde wordt beperkt tot het bedrag van de
vergoeding die Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies voor zijn werkzaamheden in het kader van
de Opdracht heeft ontvangen.
4.3
Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn
ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Iedere aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies voor eventuele door Opdrachtgever geleden gevolgschade
is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van
gebruik van onderzoeksuitkomsten door Opdrachtgever of derden en tegen aanspraken ter zake daarvan van
derden zal Opdrachtgever Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies vrijwaren.

5. Levertijd en planning
5.1
Overeengekomen levertijden zijn niet bindend bij vertraging wegens onvoorziene omstandigheden die
samenhangen met tussentijdse wijzigingen in de Opdracht of met andere omstandigheden waarmee noch
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies, noch Opdrachtgever, bij het tot stand komen van de
overeenkomst redelijkerwijs rekening behoefde te houden. Indien Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek
Advies een vertraging voorziet, zal hij Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.
5.2
Indien Opdrachtgever in de overeengekomen tijdsplanning een wijziging wenst aan te brengen, zal
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies daaraan medewerken, mits Opdrachtgever hierover tijdig
met Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies in overleg treedt en voorts onder de voorwaarde dat,
afhankelijk van de omstandigheden van het desbetreffende geval, deze medewerking in redelijkheid van
Pagina 3 van 6
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies kan worden verlangd. Wanneer Opdrachtgever afwijkt van
de geplande veldwerk dat is Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies gerechtigd de als gevolg van de
door Opdrachtgever gewenste wijziging in de overeengekomen tijdsplanning voortvloeiende kosten bij
Opdrachtgever in rekening te brengen. Tenzij over de hierna te noemen termijn schriftelijk een afwijkende
afspraak mocht zijn gemaakt, zal Opdrachtgever te allen tijde tenminste tien (10) werkdagen voor het
geplande aanvangstijdstip van het veldwerk eventuele afwijkingen in de overeengekomen tijdsplanning
kenbaar dienen te maken. Mocht Opdrachtgever deze termijn niet in acht nemen, dan is Opdrachtnemer:
Almere Marktonderzoek Advies gerechtigd tot volledige betaling van de voor het veldwerk overeengekomen
vergoeding. Op deze vergoeding komen eventuele vervangende inkomsten in mindering.

6. Wijzigingen / meerwerk
6.1
Indien Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of inhoud van het onderzoek wenst aan te brengen, zal
Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies.
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in
redelijkheid van Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies kan worden verlangd en hierover en over
de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering kunnen
worden gebracht, overeenstemming wordt bereikt.
6.2
Het is Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de
overeengekomen opzet en/of inhoud van een onderzoek zonder dat Opdrachtgever daarmee heeft
ingestemd.
6.3
Indien Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies meer werkzaamheden dient te verrichten dan is
voorzien in het aan de Opdracht ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal hij hierover in overleg treden
met Opdrachtgever. De door Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies te verrichten aanvullende
werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende
werkzaamheden te verrichten, is veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek
Advies dan wel doordat Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies een verkeerde inschatting heeft
gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. De hoogte van de met de
bewuste aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoeding zullen partijen in overleg vaststellen.

7. (Tussentijdse) beëindiging van de Opdracht / opschorting en ontbinding van de Opdracht
7.1
Indien als gevolg van een oorzaak die Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies kan worden
toegerekend de Opdracht niet wordt uitgevoerd conform het daaraan ten grondslag liggende
onderzoeksvoorstel, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies schriftelijk in
gebreke stellen en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies, met inachtneming
van een termijn van zeven (7) dagen, in de gelegenheid stellen de Opdracht alsnog deugdelijk uit te voeren.
Opdrachtgever is alleen dán niet gehouden Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies daartoe in de
gelegenheid te stellen, indien zulks in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden verlangd. Extra kosten
die Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies na in gebreke te zijn gesteld dient te maken, komen niet
voor vergoeding in aanmerking. Uitsluitend indien ook na ingebrekestelling de tekortkoming van
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies voortduurt, is Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht te
annuleren.
7.2
Indien Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies als gevolg van een oorzaak die Opdrachtgever kan
worden toegerekend, de Opdracht niet heeft kunnen uitvoeren of niet heeft kunnen uitvoeren conform het
daaraan ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies
Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van zeven (7) dagen schriftelijk in gebreke stellen en
Opdrachtgever aanbieden de Opdracht alsnog uit te voeren, tenzij zulks in redelijkheid niet van
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies kan worden verlangd. De extra kosten die Opdrachtnemer:
Pagina 4 van 6
Almere Marktonderzoek Advies in dit verband maakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien
Opdrachtgever van genoemd aanbod geen gebruik maakt, is Opdrachtgever gehouden de door
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies als gevolg van het niet uitvoeren van de opdracht geleden
schade te vergoeden. Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies is gerechtigd de Opdracht zonder
ingebrekestelling te ontbinden en/of de uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien overigens
Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt.
7.3
Indien Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies of Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt,
(voorlopig) surséance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de
Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

8. Betalingsvoorwaarden
8.1
De in een onderzoeksvoorstel en/of offerte vermelde tarieven zijn inclusief reis – en verblijfskosten, tenzij
anders is aangegeven. Kosten die Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies in rekening van
Opdrachtgever kan brengen, dienen door Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies desgevraagd op
hoofdlijnen te worden gespecificeerd.
8.2
Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is
overeengekomen. Na deze vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Ingeval Opdrachtgever
tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen jegens Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek
Advies, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
Opdrachtgever met een minimum van 15% van de vordering. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot
opschorting en/of verrekening van verplichtingen jegens Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies.

9. Intellectueel eigendom
9.1
Alle rechten (waaronder het auteursrecht) op het volgende (onderzoek)materiaal blijven berusten bij
Opdrachtgever/worden aan Opdrachtgever overgedragen:
a: door Opdrachtgever verstrekte vragenlijsten, instructies, specificaties, gegevensbestanden
en andere informatie die door Opdrachtgever zijn/is verstrekt;
b: de uitkomst van het marktonderzoek – in de vorm van rapporten, adviezen e.d. – indien de Opdracht
maatwerkonderzoek betreft, zulks op voorwaarde dat Opdrachtgever het terzake van de Opdracht aan
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies verschuldigde volledig zal hebben voldaan. Onder
maatwerkonderzoek worden in dit verband verstaan alle marktonderzoek activiteiten, zowel kwalitatief als
kwantitatief, die specifiek of alleen voor Opdrachtgever worden uitgevoerd.
9.2
Het is Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 9.1
genoemde materiaal zonder toestemming van Opdrachtgever ter kennis van derden te brengen.
9.3
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op het navolgende onderzoeksmateriaal berusten en blijven
berusten bij Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies:
a. onderzoeksvoorstellen, kostenopgaven, offertes e.d.;
b. al het door Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies vervaardigde onderzoeksmateriaal, zoals
bijvoorbeeld modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten en software;
c. de uitkomst van het marktonderzoek in de vorm van rapporten, adviezen e.d. indien de Opdracht multi
-cliëntonderzoek betreft. Onder multi-cliëntonderzoek worden in dit verband verstaan alle
marktonderzoekactiviteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die worden uitgevoerd in het kader van
onderzoek, voor zover de gegevens van en/of voor meer dan één Opdrachtgever beschikbaar zijn.
Pagina 5 van 6
9.4
Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 9.3 genoemde materiaal zonder de
toestemming van Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies ter kennis van derden te brengen.
Opdrachtgever kan het in artikel 9.3 sub c. bedoelde materiaal voor intern gebruik reproduceren en
anderzijds voor intern gebruik aanwenden.

10. Schade aan of door testmateriaal
10.1
Alle schade die ontstaat aan testmateriaal dat door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld van
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies, is voor rekening van Opdrachtnemer: Almere
Marktonderzoek Advies tenzij deze schade is veroorzaakt door factoren die buiten de macht van
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies liggen.
10.2
Alle schade die ontstaat door (het gebruik van) testmateriaal dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer:
Almere Marktonderzoek Advies ter beschikking is gesteld, is voor rekening van Opdrachtgever, tenzij deze
schade is te wijten aan opzet of grove schuld van (het personeel van) Opdrachtnemer: Almere
Marktonderzoek Advies. Opdrachtgever vrijwaart (het personeel van) Opdrachtnemer: Almere
Marktonderzoek Advies tegen aanspraken die derden terzake hiervan mochten hebben.

11. Overmacht
11.1
Indien Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen
te voldoen, zal Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis
stellen en met Opdrachtgever in overleg treden. Opdrachtgever zal aan de gewenste verlenging van de
periode meewerken, mits zulks in redelijkheid van Opdrachtgever kan worden verlangd en hierover en over
de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering komen,
overeenstemming wordt bereikt.
11.2
Indien door overmacht de uitvoering van de Opdracht met meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, zijn
zowel Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies als de Opdrachtgever bevoegd de Opdracht als
beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies slechts recht
op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

12. Geheimhouding en exclusiviteit
12.1
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn
betrokken, inzake alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als
dit voortvloeit uit de aard van de informatie, maar in ieder geval de informatie als bedoeld in artikel 2.3
van de algemene voorwaarden.
12.2
Opdrachtgever is gehouden de privacybelangen van de respondenten te waarborgen. Opdrachtgever is enkel
gerechtigd de na het marktonderzoek verkregen onderzoeksuitkomsten aan te wenden voor statistische of
vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele respondenten. Het zal
Opdrachtgever en de individuele respondenten desalniettemin vrij staan in gezamenlijk overleg van deze
bepaling afwijkende afspraken te maken.
12.3
Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een Opdracht van Opdrachtgever aan een
selectiebureau, dan is het Opdrachtgever niet toegestaan de door het selectiebureau ter beschikking
gestelde respondenten op te nemen in een eigen bestand, dan wel de respondenten te benaderen, voor welk
doel dan ook, op een andere wijze dan via het selectiebureau.
Pagina 6 van 6
12.4
Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer: Almere
Marktonderzoek Advies een direct opeisbare boete verschuldigd van tien (10) maal de overeengekomen
vergoeding voor de Opdracht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies
tot het vorderen van schadevergoeding.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1
Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Opdracht voortvloeien
geheel, dan wel gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij met schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies.

14. Restbepalingen
14.1
Opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een
verplichting van Opdrachtnemers jegens Opdrachtgever.
14.2
Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies op grond van
een Opdracht of de wet verjaren na verloop van één jaar nadat de verjaringstermijn overeenkomstig de
wettelijke regels is aangevangen.
14.3
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland. Van toepassing is de
laatst gedeponeerde versie.
14.4
Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de algemene
voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding,
behalve ten aanzien van vóór die datum overeengekomen opdrachten. Opdrachtnemer: Almere
Marktonderzoek Advies zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien
geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking,
zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden, behalve ten aanzien van vóór die datum
overeengekomen opdrachten.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1
Op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van of samenhangen
met de uitvoering van (een) Opdracht(en) tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in de
plaats van vestiging van Opdrachtnemer: Almere Marktonderzoek Advies, tenzij Opdrachtnemer: Almere
Marktonderzoek Advies er voor mocht kiezen het geschil voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank in
de plaats van vestiging van Opdrachtgever.